Wat is psychotherapie?

Psychotherapie richt zich specifiek op de behandeling van mensen die bepaalde moeilijkheden ondervinden in het dagelijkse functioneren en bestaat voornamelijk uit gesprekken met een deskundige hulpverlener: de psycholoog of psychotherapeut. Hierbij streeft men ernaar het welzijn en functioneren van de persoon opnieuw te optimaliseren. Dit door de cliënt te ondersteunen in het maken van eigen keuzes en opening te creëren naar een eigen groeiproces.

Het belangrijkste ingrediënt van therapie is aandacht voor het verhaal van de cliënt, respectvol meevoelen, meedenken, vragen stellen en feedback geven. Het tweede ingrediënt is de zelfreflectie van de persoon die in therapie is.


Door het volgen van psychotherapie leert u beter met uw klachten om te gaan en wordt een afname van klachten beoogd. U leert anders tegen bepaalde zaken aan te kijken en anders te reageren op bepaalde situaties, wat een positief effect heeft op uw klachten en uw dagdagelijks functioneren.


"Psychotherapie biedt mentale ruimte om stil te staan bij jezelf, je relaties, je gevoelens, de knelpunten die je in je leven ervaart. Samen met een psychotherapeut ga je op zoek naar antwoorden, inzichten, nieuwe perspectieven, verandering. Psychotherapie steunt je in het vinden van eigen oplossingen en het maken van eigen keuzes."

 

Voor wie is psychotherapie?

Psychotherapie is zowel geschikt voor kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen als voor echtparen en gezinnen.

Psychotherapie kan in verschillende vormen en verschillende settings aangeboden worden. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie, uw klachten en de behandeldoelen die u met uw therapeut heeft afgesproken.

Psychotherapie kan individueel plaatsvinden, maar ook in groepsverband. Dit kan bij de behandeling ook afgewisseld worden: individuele gesprekken en een aantal groepssessies.

 

Wanneer kan psychotherapie me helpen?

Psychotherapie binnen ViZit richt zich voornamelijk op:

  • Het hanteren (of oplossen) van problemen
  • Het vinden van antwoorden op vragen
  • Het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • Het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden
  • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
  • Het ontwikkelen van eigen redzaamheid
  • Het bevorderen van de innerlijke veerkrachtHoe gaat psychotherapie in zijn werk?

Binnen ViZiT zijn de therapeuten integratief geschoold. Omdat elke mens een unieke benadering nodig heeft, past de integratieve therapeut zijn ondersteuning aan de noden en de eigenheid van de cliënt aan. De integratief therapeut gebruikt zijn brede algemene kennis over de verschillende therapeutische stromingen en zijn hypothese over de noden van de cliënt om vanuit een weloverwogen keuze bepaalde methodes toe te passen. Deze ondersteuning combineert methodieken vanuit verschillende stromingen (cliëntgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, existentiële therapie, systeemtherapie, …) en richt zich zowel op de persoon als uniek individu als op de ruimere context van de persoon.


Hoe verloopt een psychotherapeutisch proces?

Volwassenen: Tijdens een eerste, verkennend gesprek proberen we samen zicht te krijgen op de problematiek en de context. Daarna wordt samen met jou bepaald hoe de verdere therapie zal verlopen. Dit steeds op jouw tempo en naar jouw verwachtingen. Een gesprek duurt ongeveer 50 minuten.

Kinderen: Bij kinderen wordt er binnen ViZiT voornamelijk gewerkt met speltherapie. Bij een eerste kennismaking met het kind wordt steeds gestart met een uitgebreid belevingsonderzoek (1u30). Na dit onderzoek wordt er een gesprek gepland met de ouders om de bevindingen van het onderzoek te bespreken en de ouders te beluisteren. Na een 5-tal sessies met het kind/de jongere vindt er steeds een gesprek met de ouders plaats om de vooruitgang van het therapeutisch proces, de bevindingen van de therapeut en vragen van de ouders te bespreken. Kindertherapie duurt steeds 45min.

Therapieduur:
Psychotherapie is curatief ingesteld. Steeds is er sprake van een bepaald probleem en is het doel van psychotherapie het probleem dragelijk/leefbaar te maken en indien mogelijk op te lossen.

Het is niet mogelijk om op voorhand het aantal sessies te bepalen. De duur van de therapie is afhankelijk van verschillende factoren zoals onder andere de aanmeldingsklacht, onderliggende problematieken, groeipotentieel van de cliënt, eigen inzet in het therapeutische proces, therapeutische relatie, sociale ondersteuning, enzovoort.


Online patiëntendossier & e-health

Binnen ViZiT werken wij met een volledig nieuw ontwikkeld online patiëntendossier dat communicatie met huisartsen en andere zorgvertrekkers optimaliseert (indien gewenst door de cliënt.) Daarnaast biedt dit patiëntendossier ook een cliënt portal aan, waardoor er snel en efficiënt kan worden gecommuniceerd tussen cliënt en therapeut. Via dit forum bieden wij onder andere tal van psycho-educatiemateriaal, ondersteunend videomateriaal, testings en thuisopdrachten (e-health) aan de cliënt aan, zodat deze ook tussen de therapeutische sessies door verder aan de slag kan gaan met zichzelf en zijn/haar therapeutisch proces.


Psycho-diagnostisch onderzoek

Verder is er binnen ViZiT ook mogelijkheid tot psychodiagnostisch onderzoek en testing. Je kan bij ons terecht voor intelligentieonderzoek en diagnostisch onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen zoals o.a. dyslexie, ADHD en ASS.

Dit zowel voor kinderen als volwassenen.