INTERVISIE

"Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij collega’s elkaar stimuleren
en bepaalde denkprocessen in gang zetten."
Het begrip collega’s kan hierbij ruim gezien worden. Collega’s binnen intervisie kunnen zowel medewerkers zijn uit dezelfde organisatie als mensen uit verschillende organisaties die eenzelfde functie uitoefenen of vanuit eenzelfde discipline werken.

Intervisie verloopt volgens een gestructureerd proces, waarbij de intervisor de procesbewaker is. Intervisie kan zowel dienen om bepaalde denkprocessen op gang te zetten, als ter bespreking van casussen waarin men vast loopt binnen het werkveld. Daarnaast kan het een methode zijn om problemen te verhelderen. De diversiteit van de gegeven reacties van de deelnemers is zeer waardevol omdat ieder immers vanuit zijn eigen context en werksituatie reageert.
Intervisie richt zich op hoe personen zich voelen, denken en handelen, waarbij de focus voornamelijk op het laatste ligt. Personen die regelmatig intervisies volgen, worden zich meer bewust wordt van hun manier van reageren en handelen. Hierdoor wordt het mogelijk om anders op situaties te reageren, waardoor er zich spontaan groeiprocessen aanreiken op professioneel gebied.

De meerwaarde van intervisie komt vaak vanuit de kracht van het groepsproces; het samen naar oplossingen zoeken geeft veel energie en verbinding. Daarnaast stimuleren intervisieleden elkaar tot (zelf-)reflectie, wat tot boeiende interacties en andere zienswijzen leidt. Intervisie verloopt volgens een vaste methode, die bestaat uit een vaste rolverdeling en een fasering. Vaste regels hierbij zijn wederzijds respect tussen intervisieleden, veiligheid binnen de groep en prioriteit van een in te brengen probleem of casus.

Intervisie kan zowel op locatie als binnen ons eigen vormingscentrum in ViZiT plaatsvinden.

                                                                                      image-172843-regels_intervisie_-_kopie.jpg

Wil u graag de werking van uw bedrijf of organisatie naar een hoger niveau brengen en intervisies organiseren?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer info en een offerte op maat.

Ine De Deken
info@centrumvizit.be
0496/45 62 20